Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων
Προϋπολογισμοί
Αυθαίρετα 2017
Χρονοδιαγράμματα
Λογιστικά
Ενεργειακή Επιθεώρηση
Ασφάλεια
Άδειες
Στατικά
Έντυπα
Χρήσιμες πληροφορίες
Πυροπροστασία
Τεχνικές περιγραφές
Εξοικονομώ
Εφαρμογή με cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο, χωρίς cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο εκτός πλατφόρμας

Αμοιβές μελετών δημοσίων κτιριακών έργων

Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας
Προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών δημοσίων κτιριακών έργων
Γενικά δεδομένα
Έργο
Δ/νση
Ημερομηνία
Συντελεστής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (τκ) (Α)
Είδος έργου (Α)
Είδος κτιρίου (Α)
Επιφάνεια κτιρίου (μ²)
Διατηρητέο κτίριο
Είδος διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου (Α)
Επιφάνεια περιβάλλοντος χώρου (μ²)
Προσαύξηση λόγω παράλειψης σταδίων
Ποσοστό απροβλέπτων (%) (Α)
Ποσοστό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (%) (Α)
Ποσοστό εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (%) (Α)
Φ.Π.Α. (%) (Α)
Λοιπές εργασίες (€)
Αρχιτεκτονική μελέτη
Κατηγορία μελέτης (Α)
Επιφάνεια μελέτης (μ²)
ΚΕΝΑΚ
Στάδια μελέτης
Τεύχη δημοπράτησης
Είδος μελέτης (Α)
Αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος χώρου
Κατηγορία μελέτης (Α)
Επιφάνεια μελέτης (μ²)
Στάδια μελέτης
Τεύχη δημοπράτησης
Είδος μελέτης (Α)
Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίου
Μελέτες Η/Μ
Είδος μελέτης Επιφάνεια μελέτης (μ²) Κατηγορία μελέτης
Προσθήκη σειράς Αφαίρεση σειράς
Προσαύξηση 20% λόγω κατηγορίας αρχιτεκτονικών >3
ΚΕΝΑΚ
Στάδια μελέτης
Τεύχη δημοπράτησης
Είδος μελέτης (Α)
Η/Μ εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου
Μελέτες Η/Μ
Είδος μελέτης Επιφάνεια μελέτης (μ²) Κατηγορία μελέτης
Προσθήκη σειράς Αφαίρεση σειράς
Στάδια μελέτης
Τεύχη δημοπράτησης
Είδος μελέτης (Α)
Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
Κατηγορία μελέτης (Α)
Επιφάνεια μελέτης (μ²)
Στάδια μελέτης
Τεύχη δημοπράτησης
Είδος μελέτης (Α)
Στατική μελέτη
Κατηγορία μελέτης (Α)
Προσαύξηση 80% λόγω αντισεισμικού υπολογισμού
Επιφάνεια μελέτης (μ²)
Στάδια μελέτης
Τεύχη δημοπράτησης
Είδος μελέτης (Α)
Μελέτη Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
Υπολογισμός Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.
Χρονικός προγραμματισμός
Υπολογισμός χρονικού προγραμματισμού
Στάδια μελέτης
Είδος μελέτης (Α)
Διοίκηση έργου
Διοίκηση έργου
Στάδια μελέτης
Είδος μελέτης (Α)
Αποτύπωση κτιρίου
Κατηγορία μελέτης (Α)
Επιφάνεια μελέτης (μ²)
Τοπογραφικές εργασίες
Τοπογραφικές εργασίες
Εργασία Ποσότητα