Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων
Προϋπολογισμοί
Αυθαίρετα 2017
Χρονοδιαγράμματα
Λογιστικά
Εφαρμογή με cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο, χωρίς cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο εκτός πλατφόρμας

Ασφάλιση Μηχανικών, Εργολάβων & Ιδιοκτητών έργου

Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας


Η ασφάλιση μέσω των συμβολαίων της Εθνικής Ασφαλιστικής Κατά Παντός Κινδύνου Έργου και η κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς τρίτους αποτελεί αναγκαίο μέτρο για την προστασία της περιουσίας ΟΛΩΝ των εμπλεκομένων μερών (Μηχανικών, Εργολάβων και Ιδιοκτητών) κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών.

Παρέχει εκτεταμένη ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές κατά την ανέγερση και τη λειτουργία των έργων, καθώς και για απαιτήσεις τρίτων που προκύπτουν από υλικές ζημιές ή σωματικούς τραυματισμούς.

Οι παρεχόμενες καλύψεις ενδεικτικά περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό του εργοταξίου, τον οικοδομικό εξοπλισμό, τον μηχανικό εξοπλισμό, την υφιστάμενη περιουσία, την εκκαθάριση συντριμμάτων, τις απεργίες, τις οχλοκρατικές ενέργειες, τις πολιτικές ταραχές, τις τρομοκρατικές ενέργειες, της αμφιβαρούς ευθύνης, την περίοδο απλής ή/και εκτεταμένης συντήρησης, τις κατασκευές σε σεισμογενείς περιοχές, τα υπόγεια καλώδια οργανισμών κοινής ωφέλειας, τα υλικά κατασκευής, τα μέτρα προστασίας , τα μέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς, η εσφαλμένη μελέτη & κινδύνων κατασκευαστή.

Είναι μια ασφάλιση για οποιαδήποτε κατασκευή οικοδομικού έργου, που παρέχει εκτεταμένη κάλυψη τόσο για ζημιές κατά την ανέγερση, τη διαμόρφωση του εργοταξίου και/ή στις δομικές μηχανές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του εκάστοτε έργου, όσο και για απαιτήσεις τρίτων συνεπεία υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, που επέρχονται κατά την εκτέλεση του έργου.

Συνήθως η ευθύνη για αποκατάσταση μιας τέτοιας ζημιάς βαρύνει τον Ανάδοχο / Εργολάβο του Έργου, Επιβλέποντα Μηχανικό & είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη ζημία που προκαλείται σε υφιστάμενη περιουσία του κυρίου του Έργου. **** ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΒΑΡΥΝΟΥΝ τον κύριο του Έργου, τον Ιδιοκτήτη ή τον Επιχειρηματία.

Αν ενδιαφέρεστε να σας δοθεί προσφορά για συγκεκριμένο έργο, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και πατήστε το κουμπί 'Εκτέλεση'. Προσοχή: θα πρέπει στο πεδίο 'Κατάσταση φόρμας' να έχετε επιλέξει 'Προσφορά'.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για παραδείγματα πατήστε εδώ
1. ΣΥΜΒΑΣΗ
Τίτλος της σύμβασης (αν το υπό κατασκευή έργο αποτελείται από διάφορα τμήματα, καθορίστε το υπό ασφάλιση τμήμα)
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Τοποθεσία κατασκευής
3. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση/Τηλέφωνο
4. ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (συμβαλλόμενος)
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση/Τηλέφωνο (Α)
email (Α)
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.
5. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση/Τηλέφωνο
email
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.
6. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
Ονοματεπώνυμο
7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ονοματεπώνυμο
8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Παρακαλούμε δώστε λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες)
Διαστάσεις (μήκος, ύψος, βάθος, αριθμός ορόφων κ.λ.π)
Εκσκαφές (μέθοδος, βαθύτερη εκσκαφή)
Μέθοδος κατασκευής
Υλικά κατασκευής
9. ΠΕΙΡΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Ο εργολάβος έχει προηγούμενη πείρα σε παρόμοιες κατασκευές;
Εάν ναι κατονομάσατε
10. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έναρξη εργασιών
Διάρκεια κατασκευής (μήνες)
Ημερομηνία περάτωσης εργασιών
Περίοδος συντήρησης (μήνες)
Τύπος κάλυψης συντήρησης
11. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Πυρός, έκρηξης
Έκρηξης από δυναµίτιδα
Κατολίσθησης, καθίζησης, μετακίνησης βράχων - γαιών
Καταιγίδας, θύελλας
Πλημμύρας - κατάκλυσης υδάτων, από υπόγεια ύδατα
Έχει ληφθεί υπόψη κατά τους υπολογισμούς σας ο ισχύων αντισεισµικός κανονισμός;
Άλλοι κίνδυνοι
12. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
Βραχώδες
Αμμώδες
Αργιλώδες
Προσχώσεις
Μετά χαλικιών
Άλλο
13. ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΠΟΤΑΜΟΣ, ΛΙΜΝΗ
Ονομασία/Τοποθεσία
Απόσταση
14. ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΟΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ
Περίφραξη
Φύλαξη*
*Εάν ναι, καθ΄ όλο το 24ώρο;
ΤΜΗΜΑ Ι - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
15. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Επιθυμείτε να καλύψετε τον εξοπλισμό κατασκευής/συναρμολόγησης (σκαλωσιές, εργαλεία, παραπήγματα, προκάτ οικίσκοι κ.λ.π.);
Παρακαλούμε περιγράψτε συνοπτικά και αναφέρατε ασφαλιζόµενη αξία
16. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Επιθυμείτε να καλύψετε τον εξοπλισμό κατασκευής/συναρμολόγησης (σκαλωσιές, εργαλεία, παραπήγματα, προκάτ οικίσκοι κ.λ.π.);
Παρακαλούμε αναφέρετε την συνολική ασφαλιζομένη αξία
Επισυνάψτε λίστα των μηχανημάτων µε την τιμή αντικατάστασης, σε αξία καινούργιου, κάθε μηχανήματος
17.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ
Επιθυμείτε, σε περίπτωση ζηµιάς, να καλυφθούν έξοδα για την εκκαθάριση;
Εάν ναι, συμπληρώστε το όριο
18. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Υπάρχει ακίνητη περιουσία στο χώρο του εργοταξίου που ανήκει στον κύριο του έργου ή φυλάσσεται και/ή ελέγχεται από αυτόν ή τον εργολάβο και/ή υπεργολάβο, και η οποία επιθυμείτε να ασφαλισθεί στο ΤΜΗΜΑ Ι για υλικές ζημιές προερχόμενες αποκλειστικά από την εκτέλεση των προς ασφάλιση εργασιών
Εάν ναι, συμπληρώστε το όριο
19. ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ -ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ- ΝΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ
Οι δαπάνες για υπερωρίες, για εργασία κατά τις ηµέρες αργίας, επείγοντα ναύλο (εκτός αεροπορικού), σε περίπτωση ζημιάς;
Ο αεροπορικός ναύλος σε περίπτωση ζημιάς;
Οι απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές;
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
20. ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
Επιθυμείτε την κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου σαν συνέπεια των εκτελουμένων εργασιών;
Μήπως έχετε συνάψει ήδη τέτοιο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης προς τρίτους;
21. ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ
Υπάρχουν εφαπτόμενα κτίρια;*
*Εάν ναι
Κατασκευή
22. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Με την υποβολή του παρόντος να μας στείλετε απαραίτητα και τα εξής συμπληρωματικά στοιχεία: Α) Σύμβαση έργου, Β) Τεχνική περιγραφή, Γ) Χρονοδιάγραμμα εργασιών, Δ) Γενική διάταξη έργου (Lay out), Ε) Αναλυτικό πίνακα ασφαλιζόμενων αξιών, ΣΤ) Οριζοντιογραφία, Ζ) Εδαφολογική μελέτη. Παρακαλούμε ανεβάστε τα αρχεία σας.
Επιτρέπονται: txt, pdf, doc, docx, rtf, dxf, dwg, zip
Μέγιστο μέγεθος αρχείου : 20 MB
Σύρετε το αρχείο σας οπουδήποτε
Ανέβασμα Ανέβασμα Ανέβασμα Ανέβασμα Ανέβασμα Ανέβασμα Ανέβασμα Ανέβασμα Ανέβασμα Ανέβασμα
23. ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Παρακαλούμε συμπληρώστε απαραίτητα τα προς ασφάλιση ποσά
Νόμισμα
ΤΜΗΜΑ I - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ)
Αξία σύμβασης
Έργα συναρμολόγησης συμπεριλαμβανόμενα στην αξία σύμβασης (αν υπάρχουν)
Εργοταξιακός εξοπιλσμός
Μηχανικός εξοπιλσμός
Ανώτατο όριο εκκαθάρισης συντριμμάτων
Ανώτατο όριο παρακείμενης περιουσίας
ΤΜΗΜΑ II - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΟΡΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ)
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Μεμονωμένο ατύχημα
Ομαδικό ατύχημα
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Για ένα έκαστο ατύχημα
Ανώτατο όριο αποζημίωσης Αστικής ευθύνης προς τρίτους καθ΄ όλη τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου
24. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο (Α)
Τηλέφωνο (Α)
email (Α)
Κατάσταση φόρμας (Α)
Εκτέλεση
Αποτελέσματα
Η γνώμη σας

Η βαθμολογία σας

Επιπρόσθετα σχόλιαΠαρακαλούμε εγγραφείτε, ή συνδεθείτε για να δοκιμάσετε δωρεάν τις εφαρμογές
(παίρνει μόνο 1'!)


Σύρετε το αρχείο σας εδώ
Χρησιμοποιούμε cookies! (Διαβάστε την Πολιτική)
Αποδοχή απαραίτητων Αποδοχή όλων
Γίνεται ενεργοποίηση της άδειας σας
Παρακαλώ περιμένετε