Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων
Προϋπολογισμοί
Αυθαίρετα 2017
Χρονοδιαγράμματα
Λογιστικά
Εφαρμογή με cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο, χωρίς cloud διαχείριση αρχείων
Εφαρμογή/εργαλείο εκτός πλατφόρμας

Ασφάλιση γραφείου Μηχανικού / Ετήσια Κάλυψη

Βλέπετε μία αυτομάτα αποθηκευμένη φόρμα
Βλέπετε μία αποθηκευμένη φόρμα (δημιουργήθηκε ) Φόρτωση καθαρής φόρμας


Η εφαρμογή αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε μια φόρμα και να την υποβάλλετε στην Εθνική Ασφαλιστική προκειμένου να λάβετε μια ατομική προσφορά ασφάλισης για το γραφείο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

- Ειδικοί όροι ασφαλιστηρίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων
- Εύλογες Ερωτήσεις & Υπεύθυνες Απαντήσεις
Πληροφορίες
Παραγωγός
Κωδικός Παραγωγής
Τηλέφωνο
Φαξ
e-mail
1. Γενικές Πληροφορίες
1.1. Πλήρης επωνυμία - Τίτλος της Επιχειρήσεως
ΑΦΜ / ΔΟΥ
1.2. Πλήρης διεύθυνση κεντρικών γραφείων
1.3. Διευθύνσεις των υποκαταστημάτων και ονοματεπώνυμα συνεργατών - συνεταίρων
1.4. Σε ποιές χώρες δραστηριοποιείται η επιχείρηση και σε τι ποσοστό επί του συνόλου των εργασιών;
1.5. Πότε ιδρύθηκε η επιχείρηση - Ημερομηνία/ες έναρξης επαγγέλματος;
1.6. Αναφέρατε αν κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) χρόνων άλλαξε η επωνυμία της επιχείρησης ή αν εξαγοράστηκε κάποια άλλη επιχείρηση ή αν συγχωνεύθηκε - συνενώθηκε με κάποια άλλη;
1.7. Πληροφορίες για τους εν ενεργεία διευθυντές, συνεργάτες και/ή συνεταίρους
Ονοματεπώνυμο Προσόντα και ημερομηνία που αποκτήθηκαν Συνολική διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας Θέση στην εταιρία και ημερομηνία πρόσληψης
Προσθήκη σειράς Αφαίρεση σειράς
1.8. Συνολικός αριθμός των διευθυντών, εταίρων και του προσωπικού
Διευθυντές, εταίροι ή ανώτατα στελέχη
Άλλοι διπλωματούχοι μηχανικοί
Άλλοι διπλωματούχοι αρχιτέκτονες
Επιθεωρητές, Επιβλέποντες
Σχεδιαστές
Άλλοι εξειδικευμένοι υπάλληλοι (παρακαλώ διευκρινίστε)
Εκπαιδευόμενο προσωπικό (παρακαλώ διευκρινίστε)
Συνολικός αριθμός μη τεχνικού - διοικητικού προσωπικού
Συνολικός αριθμός ατόμων
1.9. Αναθέτετε εργασία σε άλλες επιχειρήσεις, υπεργολάβους ή άλλους ανεξάρτητους ειδικούς;
Εάν ναι, παρακαλούμε αναφέρατε: α) το είδος της εργασίας β) το ποσοστό επί των αμοιβών σας (Παρακαλώ σημειώστε ότι η Επαγγελματική Ευθύνη Τρίτων, ανεξάρτητων από τον ασφαλισμένο επαγγελματιών δεν καλύπτεται από την προτεινόμενη ασφάλιση)
1.10. Είστε οικονομικά συνδεδεμένος με πελάτη σας;
Εάν ναι, παρακαλούμε δώστε το όνομα του πελάτη
1.11. Αναφέρατε αν τυχόν ένα μεγάλο μέρος της εργασίας σας αφορά κάποιον συγκεκριμένο πελάτη σας
Εάν ναι, παρακαλούμε δώστε το όνομα του πελάτη
2. Φύση και όγκος των τρεχουσών και προβλεπόμενων εργασιών
2.1. Σε ποιούς από τους ακόλουθους επαγγελματικούς τομείς δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας; (% του συνόλου των αμοιβών)
a) Έργα πολιτικού μηχανικού
b) Δομοστατικά
c) Έργα μηχανολόγων μηχανικών
d) Έργα ηλεκτρολόγων μηχανικών
e) Έργα θερμάνσεως και/ή κλιματισμού
f) Έργα χημικών μηχανικών
g) Εργαστηριακοί μηχανικοί (γεωτρήσεις, εδαφολογικές μελέτες κλπ)
h) Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε)
2.2. Καταμερισμός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (% του συνόλου των αμοιβών)
a) Μελέτες σκοπιμότητας, αποτυπώσεις και τοπογραφικά (αναφέρετε συγκεκριμένα έργα)
b) Γέφυρες
c) Δρόμοι
d) Τούνελ - Σήραγγες
e) Φράγματα
f) Προβλήτες, λιμενικά και παραποτάμια έργα
g) Ορυχεία, έργα υποθαλάσσια ή στο υπέδαφος
h) Αεροδρόμια
i) Αποχετευτικά, και υδροδοτικά έργα
j) Θεμελιώσεις και υποστυλώσεις σιδηροδρόμων
k) Θεμελιώσεις και υποστυλώσεις υπογείων ηλεκτρικών τρένων
l) Δίκτυα άρδευσης
m) Έργα Πυρηνικής ή Ατομικής Ενέργειας
n) Χημικές και Πετρελαϊκές εργοστασιακές μονάδες
o) Σχεδιασμός κατοικιών
p) Σχεδιασμός υψηλών κτιρίων (μεγαλύτερα των 7 ορόφων)
q) Σχολεία, νοσοκομεία
r) Δημόσια κτίρια όπως αμφιθέατρα, εμπορικά κέντρα, εκκλησίες - τεμένη, ξενοδοχεία, νυχτερινά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις - στάδια, θέατρα, συνεδριακά κέντρα, εκθεσιακά κέντρα, πίστες αγώνων κλπ
s) Βιομηχανικά κτίρια
t) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί για τον χειρισμό ογκωδών αντικειμένων (περιλαμβανομένων των silos, κλπ)
u) Άλλες εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων δραστηριοτήτων που δεν αναφέρονται (διευκρινίστε)
2.3. Καθήκοντα (% του συνόλου των αμοιβών)
a) Μόνο σχεδιασμός
b) Μόνο επίβλεψη
c) Σχεδιασμός και επίβλεψη
d) Διαχείριση έργων (συμβόλαιο turn-key)(δείτε επίσης 3.3)
2.4. Αξίες κατασκευής και αμοιβές
a) Αξίες Κατασκευής - Προηγούμενο οικονομικό έτος
a) Αξίες Κατασκευής - Τρέχων οικονομικό έτος
a) Αξίες Κατασκευής - Προϋπολογισμός επόμενου οικονομικού έτος
b) Ακαθάριστες αμοιβές που λάβατε - Προηγούμενο οικονομικό έτος
b) Ακαθάριστες αμοιβές που λάβατε - Τρέχων οικονομικό έτος
b) Ακαθάριστες αμοιβές που λάβατε - Προϋπολογισμός επόμενου οικονομικού έτος
2.5. Αναφέρατε συνοπτικά μερικά από τα μεγαλύτερα και χαρακτηριστικότερα έργα που εκτελέστηκαν από την επιχείρηση σας κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών (η σύντομη περιγραφή να περιλαμβάνει τις αξίες των έργων και τις αμοιβές σας). (% του συνόλου των αμοιβών)
1)
2)
3)
4)
5)
3. Επιπρόσθετες δραστηριότητες
3.1. Ασχολείστε με την πώληση και/ή τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας;
3.2. Κατασκευάζετε και πωλείτε οικίες ή/και διαμερίσματα για λογαριασμό σας;
3.3. Ενεργείτε ως διαχειριστής έργων;
3.4. Ενεργείτε ως κύριος εργολάβος έργων;
3.5. Είστε αντιπρόσωπος υλικών που χρησιμοποιούνται για κατασκευές ή λαμβάνετε προμήθεια από την πώληση ή την διανομή τέτοιων υλικών;
Εάν ναι, τι υλικά είναι αυτά;
3.6. Έχετε σχέση με επιχειρήσεις που κατασκευάζουν οικίες ή διαμερίσματα ή με επιχειρήσεις που υποβοηθούν στο έργο της δόμησης γενικά ή με άλλες επιχειρήσεις με την ιδιότητα
του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου;
του συνεταίρου;
του μετόχου (με ποσοστό μεγαλύτερο του 3%);
Εάν η απάντηση σας είναι ναι σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω, παρακαλώ ενημερώστε μας με λεπτομέρειες γι' αυτές τις εταιρείες
3.7. Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών εργασιών περιλαμβάνεται στα καθήκοντα σας;
Αυτό ισχύει και για δημοτικές και κρατικές αρχές;
4. Ασφαλιστική εμπειρία - Ιστορικό ζημιών
4.1. Είχατε ασφαλιστεί ξανά κατά το παρελθόν;
Εάν ναι παρακαλούμε συμπληρώστε
Ασφαλιστική εταιρία Περίοδος ασφάλισης Όριο κάλυψης Απαλλαγή
Προσθήκη σειράς Αφαίρεση σειράς
4.2. Έχει στο παρελθόν απορριφθεί αίτηση για ασφάλιση σας;
Κατά τις προηγούμενες ασφαλίσεις σας απαιτήθηκε αύξηση των ασφαλίστρων;
Κατά τις προηγούμενες ασφαλίσεις σας απαιτήθηκε ποτέ κάποιοι περιοριστικοί όροι;
Κατά τις προηγούμενες ασφαλίσεις σας ζητήθηκε η διακοπή ή η μη ανανέωση της ασφάλισης από την ασφαλιστική εταιρία;
Αν η απάντηση σας είναι ναι σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω, παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες
4.3. Σας έχει γίνει καμία απαίτηση τα τελευταία πέντε χρόνια;
Αν ΝΑΙ, παρακαλώ δώστε σχετικές λεπτομέρειες
4.4. Γνωρίζετε οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό που θα μπορούσε στο μέλλον να δημιουργήσει κάποια αξίωση για αποζημίωση;
Αν ΝΑΙ, παρακαλώ δώστε σχετικές λεπτομέρειες
5. Αιτούμενο όριο αποζημίωσης
5.1. Όριο ευθύνης σε κάθε απαίτηση
5.2. Συνολικό όριο ευθύνης του συμβολαίου
5.3. Η αφαιρετέα απαλλαγή που θα επιβαρύνει τον ασφαλιζόμενο σε κάθε απαίτηση
6. Επεκτάσεις στη βασική κάλυψη
6.1. Απώλεια εγγράφων
Αν ΝΑΙ, μέχρι τι υπό-όριο
7. Υπεύθυνος επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο (Α)
Τηλέφωνο (Α)
e-mail (Α)
Κατάσταση φόρμας (Α)
Εκτέλεση
Αποτελέσματα
Η γνώμη σας

Η βαθμολογία σας

Επιπρόσθετα σχόλιαΠαρακαλούμε εγγραφείτε, ή συνδεθείτε για να δοκιμάσετε δωρεάν τις εφαρμογές
(παίρνει μόνο 1'!)


Σύρετε το αρχείο σας εδώ
Χρησιμοποιούμε cookies! (Διαβάστε την Πολιτική)
Αποδοχή απαραίτητων Αποδοχή όλων
Γίνεται ενεργοποίηση της άδειας σας
Παρακαλώ περιμένετε